OBCHODNÍ PODMÍNKY

Martin Januška,

IČ:68524153

DIČ: CZ7812131580

(je plátce DPH)

se sídlem Milevská 202, Bernartice 398 43

úřad příslušný podle § 71 odst.2 živnostenského zákona:

Městský úřad Milevsko čj MM02306/2010

 

Provozovna Bernartice u Milevska

(korespondence, sklad, prodejna a osobní odběr objednávek):

Moda-Lucia, Pod Stadionem ev.č.04, 398 43 Bernartice, okr.Písek

 

1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě

www.moda-lucia.com, který je provozován Martin Januška, IČ: 68524153 DIČ: CZ7812131580

se sídlem Milevská 202, Bernartice 398 43.

Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi

Martin Januška, IČ:68524153 DIČ:7812131580 se sídlem Milevská 202, Bernartice 398 43

(dále jen „Prodávající") a jeho obchodními partnery (dále jen „Kupující").

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami,

jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky

je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se

s nimi seznámit.

Kupující / spotřebitel - spotřebitelem se rozumí člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a

plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého

povolání. 

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od

prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské

činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Tyto VOP se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.)

a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů. Smlouva a otázky související se řídí

českým právem. Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou

vyloučeny.

 

2. Účet uživatele eshopu

Na základě uskutečnění registrace (vytvoření uživatelského účtu) má spotřebitel možnost, přes webové

rozhraní uskutečňovat objednávky a dále účet spravovat. Zároveň pro uskutečňování objednávky není užití

účtu podmínkou, lze objednat bez registrace. Kupující je povinen účet spravovat a aktualizovat své údaje.

Při objednání přes účet kupujícího, považuje prodávájící údaje za správné.

Přístup k účtu je zabezpečen heslem a uživatelským jménem, prodávající je povinnen o těchto údajích

zachovat mlčenlivost a zabránit jejich zneužití.

Kupující není oprávněn poskytnout přístup k účtu třetím osobám.

Prodávající je oprávněn uživatelský účet kupující zrušit, a to v případě kdy je dlouhodobě nevyužíván,

nebo došlo-li k porušení VOP ze strany kupujícího.

Kupující bere na vědomí, že účet musí být trvale dostupný, zejména s ohledem na údržbu systému.

Kupující má právo bez udání důvodu požádat o zrušení účtu.

 

3. Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.

Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Informace o přijímaných způsobech platby – platba předem převodem na účet, dobírkou,

nebo v hotovosti při osobním odběru na provozovně. Prodávající nepožaduje platby záloh za uskutečněné

objednávky. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s

uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní

cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení

objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Prodávající požaduje poplatek  za způsob platby na dobírku, ostatní poplatky za formu úhrady nepožaduje.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné

než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží a jeho skutečnému stavu.

 

4. Uzavření kupní smlouvy

Každá prezentace zboží umístěná v eshopu je informativní a prodávající není povinen uzavřít kupní

smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Internetový obchod obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží.

Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v eshopu. Tímto ustanovením není

omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží

(objednávané zboží „vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka").

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do

objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při

zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat".

Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje

objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany

závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů

v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení

kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou,

a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce

(dále jen „email").

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky

(množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu)

požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací),

jež je prodávajícím zasláno kupujícímu emailem, a to na adresu emailu kupujícího.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na

elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si

stanovisko kupujícího.

Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě

uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím emailu.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením

kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám,

přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

5. Doručování zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 10 dnů od potvrzení objednávky,

pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem",

prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit.

Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty dodá prodávající společněn se zbožím.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a

po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující

práva z nich uplatnit. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku

kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce,

je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží

doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit

náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Zboží z eshopu je doručováno výhradně v rámci České a Slovenské republiky.

 

6. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky,

a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu,

aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě.

Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace

je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu,

bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně

odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy,

a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu

dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.

Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží.

Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu,

nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

U objednávek uskutečněných s limitem přesahujícím hranici pro odeslání zdarma,

je u vráceného zboží v zákonné 14-ti denní lhůtě posuzována zustaková hodnota objednávky po odečtení

vráceného zboží. Zustatkovou hodnotou se rozumí celková cena objednávky po odečtení vráceného zboží.

Je-li zustatková hodnota objednávky nižší než hranice pro odeslání zdarma

(v momentě uskutečnění objednávky), bude částka za vrácené zboží ponížena o doúčtování poštovného a

v případě platby dobírkou i doběrečné.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu

uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný ZDE.

 

7. Práva a povinností z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv zvadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými

předpisy (zejména ustanoveními §1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá

kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal.

Má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající

nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi

prováděné,

Se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu

obvykle používá,

Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,

byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

Je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v obchodních podmínkách (výše) se nepoužijí

u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře

používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny,

v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě

podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího

reklamované zboží.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační

řád prodávajícího.

 

8. Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu

od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje,

popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Formulář k vyplnění 

REKLAMAČNÍ PROTOLU ZDE Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení

vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná

jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném

porušení smlouvy. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi).

Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného

k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození,

mělo by být čisté a kompletní. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů,

rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení.

Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady,

prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění,

pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva,

jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci,

může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby,

kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části,

uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace

kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

9. Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a

Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a

o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

(dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění

kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností

prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Zasady ochrany osobních údajů - zde

 

Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Reg. číslo subjektu v registru ÚOOÚ: 00038939

Identifikace subjektu: MARTIN JANUŠKA

IČO subjektu:68524153

DIČ subjektu: CZ7812131580

Druh subjektu: fyzická osoba podnikající

Číslo účtu: 8492031001/5500  Raiffeisen BANK

Číslo účtu EUR: IBAN: CZ3020100000002100723117  SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX  FIO BANKA

 

10. další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení

§ 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce,

se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním

zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

11. Zasílání zboží na Slovensko

Objednávku zboží, se zasláním na Slovensko, je možné uskutečnit běžným způsobem. Ceny jsou deklarovány v CZK.

Dodání probíhá v měně EUR. Převod CZK na EUR provádíme dle aktuálního kurzu ČNB pro daný den uskutečnění objednávky.

V případě požadavku na platbu předem převodem je možné využít náš účet vedený v EUR. Číslo EUR účtu s podklady k platbě (přepočteno na EUR dle aktuálního kurzu ČNB) Vám zašleme emailem následujícím po potvrzení přijetí objednávky.

Číslo účtu EUR: IBAN: CZ3020100000002100723117 SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX FIO BANKA

 

12. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 • Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikemprodávajícího

  na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na

  elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení

  GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní

  prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

   

 • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání

  tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

13. Doručování

Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy,

musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li vkupní smlouvě stanoveno jinak.

Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné

okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného

kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto

v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty,

a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím

v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

 

14. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají,

že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající

z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné,

nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení,

jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností

jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a

není přístupná.

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a

reklamační formulář.

Kontaktní údaje prodávajícího:

adresa pro doručování Martin Januška,, Pod Stadionem 04, Bernartice 398 43,

adresa elektronické pošty januska.martin@seznam.cz, telefon 739 075 465.

 

 INFORMAČNÍ POVINNOST

POKYNY K ÚDRŽBĚ VÝROBKU A SPECIFIKACE POUŽITÝCH MATERIÁLŮ PRODÁVANÉHO ZBOŽÍ

Ke stažení:

      

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ
GEIS - kurýrní přeprava po ČR
- DORUČENÍ PŘÍMO NA ADRESU ZÁKAZNÍKA - avízo SMS a email o čase doručení - možnost změny doručovací adresy - možnost přesměrování dodání na výdejní místo GEIS Point
65,00 Kč ZDARMA
Česká pošta
- DORUČENÍ S MOŽNOSTÍ PŘÍMO NA ADRESU ZÁKAZNÍKA (nelze garantovat) - pro zásilky drobného rozsahu (do 0,5 kg) - možnost uložení zásilky na poště s úložní dobou 7 dní. - možnost přepravy výhradně po ČR
45,00 Kč ZDARMA
Česká pošta - balík na poštu
- ZÁSILKA K VYZVEDNUTÍ NA VAŠÍ POŠTĚ - bez pokusu o doručení na adresu - sms a email avízo o možnosti vyzvednutí - uloženo k vyzvednutí na 7 dní - možnost prodloužení úložní doby - výhradně k uložení na poštách v ČR
75,00 Kč ZDARMA
GEIS kurýr - SLOVENSKO
- DORUČENÍ PŘÍMO NA ADRESU ZÁKAZNÍKA - avízo SMS a email o čase doručení - možnost změny doručovací adresy - možnost přesměrování dodání na výdejní místo GEIS Point - přeprava výhradně v rámci SLK
180,00 Kč ZDARMA
Osobně na prodejně Bernartice
Osobní vyzvednutí objednávky na provozovně - ul. Pod Stadionem č.e. 04, Bernartice u Milevska 398 43, okr.Písek Jedná se o nezávaznou rezervaci zboží, zákazník platí pouze vyhovující zboží (po odzkoušení). Zboží okamžitě k odběru. Provozní doba úterý a čtvrtek 8-16hod., sobota 8-11,30hod. nebo dle telefonické dohody na tel. číslech 739 075 465 a 739 960 480. „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“
ZDARMA ZDARMA
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
Platba předem převodem na účet
Při platbě bankovním převodem, automaticky s potvrzením přijetí objednávky obdržíte podklady k platbě. Po připsání platby na náš účet je zboží expedováno nejpozději následující pracovní den. Platba za objednané zboží musí být připsána na náš účet nejpozději do 7-mi dnů od potvrzení objednávky. V opačném případě ji lze považovat za zrušenou. Vlastníme účet u Raiffeisen BANK.
BEZ POPLATKU
Platba dobírkou
Platba při převzetí je vhodná pro nejrychlejší způsob obdržení zboží. Úhrada zásilky probíhá přímo přepravci v hotovosti, případně platební kartou (umožňuje-li přepravce). Přepravce vystupuje pouze jako prostředník mezi prodávajícím a kupujícím.
25,00 Kč
Hotově na prodejně při odběru
Tento způsob úhrady je určen výhradně pro osobní vyzvednutí zboží na prodejně v Bernarticích! Zboží platíte v hotovosti na zvolené prodejně, a to až po vyzkoušení. Do té doby je na objednávku nahlíženo jako nezávaznou. „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“
BEZ POPLATKU

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke stažení ve formátu PDF

.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“