OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky  

 

Martin Januška,

IČ:68524153

DIČ: CZ7812131580

(je plátce DPH)

se sídlem Milevská 202, Bernartice 398 43

 

Provozovna Bernartice u Milevska

(korespondence, sklad, prodejna a osobní odběr objednávek):

Moda-Lucia

Pod Stadionem ev.č.04

398 43 Bernartice, okr.Písek

 

Provozovna Milevsko

(prodejna a osobní odběr objednávek)

MODA-LUCIA

Masarykova 585

399 01 Milevsko, okr.Písek

 

1. Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě

http://www.moda-lucia.com/,

který je provozován Martin Januška, IČ:68524153 DIČ:CZ7812131580      

se sídlem Milevská 202, Bernartice 398 43.

Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi

Martin Januška, IČ:68524153 DIČ:7812131580 se sídlem

Milevská 202, Bernartice 398 43 (dále jen „Prodávající“) a

jejími obchodními partnery (dále jen „Kupující“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami,

jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky

je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn

a má možnost se s nimi seznámit.

 

2. Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Informace o přijímaných způsobech platby – platba předem převodem na účet, dobírkou. 

Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky. Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží a jeho skutečnému stavu.

3. Doručování zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 10 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.
Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.
Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

 

CELKOVÁ HODNOTA OBJEDNÁVKY NAD 999 KČ - DORUČENÍ ZDARMA!!!

 

UPOZORNĚNÍ: Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu způsobu odeslání zásilky,

jedná-li se o akční nabídku "POŠTOVNÉ ZDARMA" -

Nedodrží-li prodávající lhůtu pro dodání nebo odeslání zboží, poskytne kupujícímu slevu ve výši 5 % z ceny příštího nákupu. Ostatní nároky kupujícího tím nejsou dotčeny.
Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč, Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

 

4. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.
Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.
Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

 

U objednávek uskutečněných s limitem přesahujícím hranici pro odeslání zdarma, je u vráceného zboží  v zákonné 14-ti denní lhůtě posuzována zustaková hodnota objednávky po odečtení vráceného zboží. Zustatkovou hodnotou se rozumí celková cena objednávky po odečtení vráceného zboží. Je-li zustatková hodnota objednávky nižší než hranice pro odeslání zdarma (v momentě uskutečnění objednávky), bude částka za vrácené zboží ponížena o doúčtování poštovného a v případě platby dobírkou i doběrečné.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
Formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný  ZDE.

 

5. Práva a povinností z vadného plnění

Jakost při převzetí
Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.
Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.
Zákonná práva z vad
Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.
V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci; • bezplatné odstranění vady opravou; • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

6. Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Formulář k vyplnění REKLAMAČNÍ PROTOLU ZDE
Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.
U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

7. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Reg. číslo subjektu v registru ÚOOÚ: 00038939

Identifikace subjektu: MARTIN JANUŠKA 

IČO subjektu:68524153

DIČ subjektu: CZ7812131580

Druh subjektu: fyzická osoba podnikající

Číslo účtu: 8492031001/5500  Raiffeisen BANK

Číslo účtu EUR: IBAN: CZ3020100000002100723117   SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX  FIO BANKA


Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

 

8. Řešení sporů

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email:adr@coi.cz Web: adr.coi.cz"

9. Zasílání zboží na Slovensko

Objednávku zboží, se zasláním na Slovensko, je možné uskutečnit běžným způsobem. Ceny jsou deklarovány v CZK. Cena poštovného je 149Kč. Při objednávce nad 999Kč zasíláme zboží bez poplatku za přepravu.

Výše poplatku u objednávek zasílaných na dobírku je 45Kč (u objednávky nad 999Kč zdarma). Celková hodnota dobírky je uváděna v CZK. Dodání probíhá v měně EUR. Dopravce částku převádí dle aktuálního kurzu ČSOB pro daný den (pracovní den před doručením zásilky) a převádí na EUR.

V případě požadavku na platbu předem převodem je možné využít náš účet vedený v EUR. Číslo EUR účtu s podklady k platbě (přepočteno na EUR dle aktuálního kurzu ČNB) Vám zašleme emailem následujícím po potvrzení přijetí objednávky.

 Číslo účtu EUR: IBAN: CZ3020100000002100723117   SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX  FIO BANKA

 

 

10. Ostatní

Spotřebitelem se rozumí člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
Smlouva a otázky související se řídí českým právem.
Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.
Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2014.

 INFORMAČNÍ POVINNOST

POKYNY K ÚDRŽBĚ VÝROBKU A SPECIFIKACE POUŽITÝCH MATERIÁLŮ PRODÁVANÉHO ZBOŽÍ

Ke stažení:

      

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ
PPL - EXPRESNÍ PŘEPRAVA po ČR
Po předání zásilky do rukou PPL obdržíte ze strany PPL informativní e-mail s možností změny dispozic doručení prostřednictvím www.pplbalik.cz. V den doručení bude na vámi uvedené telefonní číslo prostřednictvím SMS zaslána informace s orientačním časem doručení v rozmezí dvou hodin (např. 13-15:00). Doručení zásilek probíhá standardně v pracovních dnech od 8:00 do 18:00. Cestu zásilky je možné sledovat na internetu na webové stránce www.ppl.cz.
75,00 Kč ZDARMA
Česká pošta - zásilka do 0,4kg
Zásilka s celkovou hmotností do 0,4kg odesílána Českou poštou, s osobním předáním adresátovi. V případě, kdy není možné předat zásilku adresátovy přímo doručovatelem, je úložní doba na poště 7dní.
55,00 Kč ZDARMA
Česká pošta - zásilka do 2kg
Zásilka s celkovou hmotností do 2kg odesílána Českou poštou, s osobním předáním adresátovi. V případě, kdy není možné předat zásilku adresátovy přímo doručovatelem, je úložní doba na poště 7dní.
85,00 Kč ZDARMA
Česká pošta - zásilka nad 2kg
Zásilka s celkovou hmotností nad 2kg odesílána Českou poštou, s osobním předáním adresátovi. V případě, kdy není možné předat zásilku adresátovy přímo doručovatelem, je úložní doba na poště 7dní.
95,00 Kč ZDARMA
EXPRESNÁ PREPRAVA - SLOVENSKO
Po odovzdaní zásielky do rúk prepravcu (DHL) dostanete zo strany DHL informatívny e-mail s možnosťou zmeny dispozícií doručenia prostredníctvom www.pplbalik.cz. V deň doručenia bude na vami uvedené telefónne číslo prostredníctvom SMS zaslaná informácia s orientačným časom doručenia v rozmedzí dvoch hodín (napr. 13-15: 00). Doručenie zásielok prebieha štandardne v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00. Cestu zásielky je možné sledovať na internete na webovej stránke www.ppl.cz.
149,00 Kč ZDARMA
Osobně na prodejně Bernartice
Osobní vyzvednutí objednávky na provozovně - ul. Pod Stadionem č.e. 04, Bernartice u Milevska 398 43, okr.Písek Jedná se o nezávaznou rezervaci zboží, zákazník platí pouze vyhovující zboží (po odzkoušení). Zboží okamžitě k odběru. Provozní doba úterý a čtvrtek 8-16hod., nebo dle telefonické dohody na tel. číslech 739 075 465 a 739 960 480. „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“
ZDARMA ZDARMA
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
Platba předem převodem na účet
Při platbě bankovním převodem, automaticky s potvrzením přijetí objednávky obdržíte podklady k platbě. Po připsání platby na náš účet je zboží expedováno nejpozději následující pracovní den. Platba za objednané zboží musí být připsána na náš účet nejpozději do 7-mi dnů od potvrzení objednávky. V opačném případě ji lze považovat za zrušenou. Vlastníme účet u Raiffeisen BANK.
BEZ POPLATKU
Platba dobírkou
Platba při převzetí je vhodná pro nejrychlejší způsob obdržení zboží. Úhrada zásilky probíhá přímo přepravci v hotovosti, případně platební kartou (umožňuje-li přepravce). Přepravce vystupuje pouze jako prostředník mezi prodávajícím a kupujícím.
45,00 Kč
Hotově na prodejně při odběru
Tento způsob úhrady je určen výhradně pro osobní vyzvednutí zboží na prodejnách v Bernarticích a Milevsku! Zboží platíte v hotovosti na zvolené prodejně, a to až po vyzkoušení. Do té doby je na objednávku nahlíženo jako nezávaznou. „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“
BEZ POPLATKU

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke stažení ve formátu PDF